Algemene voorwaarden

1. Partijen
1. Pehmea: Pehmea B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
8846003, gevestigd te (3811 HN) Amersfoort aan de Stadsring 67, gebruiker van deze
algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Pehmea:
Website: www.pehmea.nl
E-mailadres: info@pehmea.nl
Telefoonnummer: 06 – 13 14 65 46
Btw-identificatienummer: NL864639259B01
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Pehmea.

2. Toepasselijkheid
 1. Pehmea verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Pehmea en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Pehmea bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
3. Aanbod en overeenkomst
 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Pehmea is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders is vermeld, in Euro en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Pehmea van getallen, maten, gewichten, kleur, omvang, tijdsduur, lengte en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten in de getoonde of verstrekte offertes, ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de geleverde goederen en/of diensten leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Pehmea.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Pehmea.
 7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Pehmea een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Pehmea is aangevangen met de uitvoering.
 8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
 9. Het is niet toegestaan om de goederen van Pehmea door te leveren aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Uitvoering en levering

 1. De Klant stelt Pehmea in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Pehmea.
 2. Pehmea zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Pehmea altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Indien Pehmea voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Pehmea de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 23.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Pehmea aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
 4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Pehmea en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Pehmea de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
 5. Het staat Pehmea vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 7. Pehmea is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Pehmea de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Pehmea niet meer worden aangesproken voor gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pehmea een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen. Pehmea kan eveneens een verzoek tot aanpassing van het ontwerp of de specificaties van het de produceren product om haar moverende redenen weigeren zonder daarmee in gebreke te komen, indien De Klant dit niet binnen 24 uren na de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft verzocht.

5. Verbintenissen van de Klant

 1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pehmea aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pehmea worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Pehmea zijn verstrekt, heeft
  Pehmea het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
 2. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Pehmea te verschaffen, zoals bijvoorbeeld tekeningen, specificaties en berekeningen. Pehmea zal deze naar haar beste weten beoordelen. Pehmea is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.
 3. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
  a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde ontwerpen, maak- en werkwijzen;
  b) Gebreken aan/door de roerende zaken waaraan of waarmee de opdracht wordt uitgevoerd;
  c) Gebreken in materialen, hulpmiddelen, tekeningen of ontwerpen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
 4. Wanneer De Klant zelf informatie of een ontwerp aanlevert, gaat Pehmea ervan uit dat De Klant gerechtigd is om de productie te verzoeken van het betreffende (beeld)merk, logo, de foto of de afbeelding. Het kan dus het geval zijn dat De Klant, indien zij een (beeld)merk, logo, afbeelding of foto aan Pehmea verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende. Pehmea gaat ervan uit dat geüploade (beeld)merken, logo’s, afbeeldingen en foto’s en soortgelijke materialen rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Pehmea zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
 5. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Pehmea bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Pehmea door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Pehmea de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van De Klant en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor De Klant.
 8. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal, zoals tekeningen, ontwerpen en/of logo’s, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Pehmea en/of derden.
 9. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.
 10. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is De Klant aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Pehmea verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Pehmea tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Pehmea alle benodigde medewerking te leveren waardoor Pehmea weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Pehmea de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare, feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Alle goederen die door Pehmea worden of zijn geleverd hebben een beperkte garantie van uiterlijk 6 maanden, mits de reinigingsinstructies door De Klant worden opgevolgd.
 2. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 3 dagen na levering Pehmea hieromtrent te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Pehmea het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Pehmea omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt de garantie, alsmede zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
 6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van Pehmea.
 7. Mocht Pehmea onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Pehmea gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 8. Aansprakelijkheid van Pehmea reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 9. De Klant vrijwaart Pehmea voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Pehmea heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.

8. Prijzen en betaling

 1. Deze overeenkomst is met wederzijdse instemming tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pehmea niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Pehmea is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Pehmea terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar - bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
 5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pehmea is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.

9. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Pehmea heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pehmea ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
  c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Pehmea verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
 3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Pehmea alle benodigde medewerking leveren waardoor Pehmea weer onbezwaard over geleverde zaken kan beschikken.
 4. De Klant heeft geen herroepingsrecht, indien De Klant handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het geval dat De Klant consument is, heeft hij evenmin een herroepingsrecht in het geval de geleverde producten volgens de specificaties van De Klant zijn vervaardigd.
 5. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen.

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pehmea geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Pehmea opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Pehmea onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Pehmea bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Pehmea bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Intellectueel eigendomsrechten van Pehmea

 1. Pehmea behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
 2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Pehmea zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Pehmea of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.
 3. Het is De Klant niet toegestaan specificaties, tekeningen, kennis, logo’s en andere vertrouwelijke informatie van Pehmea, hetzij van technische of commerciële aard, anders te gebruiken dan voor het doel van de overeenkomst of openbaar te maken.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Pehmea is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Pehmea.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Pehmea valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Pehmea valt.

13. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een consument en indien de overeenkomst tevens niet in een fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
 2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op goederen die volgens specificaties van De Klant zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De Klant heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o BW genoemde gevallen.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Pehmea, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene voorwaarden,
  maar is hiertoe niet verplicht.
 5. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door De Klant is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door De Klant gekozen levering anders dan de door Pehmea geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Pehmea op de hoogte is gesteld van de beslissing van De Klant om de overeenkomst te
  herroepen, van Pehmea terug. Pehmea betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 7. Als De Klant de overeenkomst herroept, dient hij de geleverde goederen ongebruikt en in dezelfde staat retour te zenden als de staat waarin de goederen zijn geleverd.
 8. De leveringskosten worden niet vergoed indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk door De Klant wordt herroepen.
 9. De kosten voor het retour zenden van de geleverde goederen komen voor rekening van De Klant, tenzij De Klant de geleverde goederen in een andere maatvoering wenst te ontvangen. In dat geval ontvangt De Klant een eenmalige kortingscode voor gratis verzending.
 10. Pehmea is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de goederen heeft terugontvangen, of De Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Pehmea zal de goederen afhalen of De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Pehmea heeft medegedeeld, aan Pehmea retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik
  van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
 11. De wijze waarop de goederen retour gestuurd dienen te worden, alsmede overige bijkomende retourvoorwaarden kunt u vinden via deze link.